Door gebruik te maken van deze website en diensten verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De diensten bestaan uit consulten en kaartleggingen zowel telefonisch als in de praktijk. De vergoedingen voor deze diensten kunt u vinden onder het kopje Tarieven.

Telefonische consulten en kaartleggingen horen vooruit betaald te worden. Consulten in de praktijk kunnen contant en gepast betaald worden na afloop van het consult. Er is geen pin aanwezig!

Consulten zowel telefonisch als in de praktijk horen 24 uur van tevoren te worden gewijzigd of afgezegd om in aanmerking te komen voor restitutie. Indien het binnen 24 uur wordt gewijzigd of afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Het consult en de kaartleggingen zijn inspanningsverplichtingen. Er wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met de vraag en met de hoogst mogelijke inzet.

Het consult en de kaartleggingen zijn richtlijnen om te onderwijzen en als advies bedoelt. Onder geen enkele omstandigheid is Ware Kracht verantwoordelijk voor schade die hieruit zou kunnen voortkomen. Cliënt blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met deze informatie die wordt gegeven in een consult of kaartlegging.

Voor gegeven consulten en kaartleggingen is geen enkele restitutie mogelijk.

Alles wat wordt besproken tijdens een consult of met een kaartlegging is strikt vertrouwelijk en wordt op geen enkele manier gedeeld met een derde.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ware Kracht partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien het consult geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt gegeven of indien een van de betrokkene in het buitenland woont.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in mijn vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heb ik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien Ware Kracht aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Ware Kracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ware Kracht is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien Ware Kracht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ware Kracht beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het consult of reading.

De aansprakelijkheid van Ware Kracht is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar hierin. Ware Kracht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Ware Kracht is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste winst en/of besparingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ware Kracht.

Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de (huis)arts, psycholoog en/of specialist. Bezoek daarom altijd een (huis)arts, psycholoog of specialist.

 

By using this site and my services you declare to agree with the terms of service.

The services exists of consultations and readings. They have to be paid in advance. Consultations at my home can be paid in cash and with correct change.

Consults and cardreadings are meant as advice and a guidance. Under no circumstances will Ware Kracht be responsible for damage that could occur if the advice and/or guidance is followed. The client will always remain responsible for his/her actions with regard to a consult or cardreading.

Consultations can be changed or canceled 24 hours before the actual appointment to receive restitution. Everything within 24 hours will be charged. There is no restitutions for given consultations or readings. Everything discussed is confidential and will not be shared with a third party.

A consultation is never a reason to not go to a doctor, psychologist or general practitioner. If necessary visit a doctor, psychologist or your general practitioner. A consultation or cardreading can not replace professional help.